برگزاری آزمون دان ۱ تا ۴ کمیته اسپورت کیک بوکسینگ

ضمن عرض سلام وخسته نباشی خدمت تمامی اعضا کمیته اسپورت کیک بوکسینگskfکشور
روزجمعه۹۵/۱۰/۱۰برنامه آزمون دان ۱ الی ۴ کمیته اسپورت کیک بوکسینگ skfکشور به میزبانی استان تهران برگزارشد که دراین آزمون حدود۱۰۰نفرازهنرجویان این کمیته شرکت کردندکه به لطف خداوهمت اساتیدعزیز این آزمون به نحواحسن به پایان رسید.
لازم به ذکراست که دراین آزمون مهم ریاست کمیته اسپورت کیک بوکسینگskf کشور جناب استادعباس زندی ازشروع تاپایان نیزحضور داشتند. لذاجادارددرهمین جاازاساتیدعزیز:محمودی،جعفری،سعادتی،رازگردانی،رجبی،کشفی،طومارزاده،قدس،بخشی،میرزازاده،یعقوب پور،موسوی،درویش پور،کماسایی،میریان،صدری،یزدانیان ودیگراساتیدعزیز نیزکمال تشکروقدردانی را داشته باشیم که درجهت برگزاری این آزمون زحمات بسیاری کشیدند.
ودرآخر ازتمام کسانیکه مارادراین امرمهم یاری کردند تشکرمیکنیم وامیداست که باحضورپررنگ استانهای دیگرنیزشاهدشکوفایی هرچه بیشتراین کمیته درسطح کشورباشیم،باتشکر(روابط عمومی کمیته اسپورت کیک بوکسینگskfکشور).