اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته بازرسی

شرح وظایف کمیته بازرسی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران :

۱-تدوین دستورالعمل بازرسی و نظارتی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۲ -اخذ آدرس باشگاههای سبک اسپورت کیک بوکسینگ و مربیان جهت سرکشی به باشگاههای آنان
۳-تشکیل کمیته بازرسی در مرکز باحداکثر۴عضو جهت شرکشی به باشگاهادرسطح کشور
۴ -ارتباط مستمر با مسیٔولین کمیته بازرسی در استانها و اخذ گزارش ادواری از آنان .
۵ -کشف تخلفات احتمالی مربیان، مسیٔولین استانها و شهرستانها .
تبصره – تخلفات قابل کشف و برخورد عبارتند از : تخلفات مالی، اخ قی، جعل فروش احکام سبکی و نمایندگی، تخلف در مسابقات اعم از قرعه کشی، دست بردن در جداول مسابقات، اعم از نفوذ در آراء داوران، سوء استفاده از مقام شغلی، سبکی و . . .
۶ -تهیه و تنظیم گزارش تخلفات جهت ارایٔه به کمیته قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران بهمراه پیشنهاد جریمه تخلفات .
۷ -حفظ نظم در ک سهای مختلف مربیگری، داوری و استاژها و جلوگیری از بی نظمی و تخلفات .
۸ -بررسی تخلفات بازیکنان، مربیان و داوران در طول کل مسابقات .
۹ -ارتباط مستمر با کمیته قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۱۰-ارتباط با مسیٔول بازرسی و قضایی فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن هماهنگی با مسئولین سبک skf ایران