اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته داوران

شرح وظایف کمیته داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران :

۱ -تکمیل پرونده و جمع آوری اطلاعات مشخصات فردی داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ .
۲ -هماهنگی با مسیٔول کمیته آموزش در خصوص برگزاری کلاسهای داوری درجات ۰-۲- ۳ فدراسیونی از طریق سبک اسپورت کیک بوکسینگ .
۳ -هماهنگی در خصوص برگزاری استاژهای باز آموزی داوران در سطح کشور .
۴ -بررسی ص حیتهای داوران سطح کشور .
۵ -دعوت از داوران منتخب جهت داوری در مسابقات مختلف کشور .
۶ -آموزش شرکت کنندگان در ک سهای داوری درجات مختلف ضمن هماهنگی با مدرس داوری سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۷ -انتخاب داوران برتر در مسابقات مختلف جهت داوری در مسابقات فینال (نهایی )
۸ -رفع اشکال داوران در مسابقات مختلف، بمنظور ارتقاء سطح داوری در سبک اسپورت کیک بوکسینگ .
۹ -اخذ آخرین متد داوری در سطوح بین المللی و جهانی و ارتقاء سطح داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران به سطوح استاندارد .
۱۰-تدوین قوانین داوری درسطوح مختلف سنی.
۱۱-ارتباط با مسئولین کمیته داوران استانها .