اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته فنی

شرح وظایف کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ

۱-اعضای کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران توسط مسیٔول سبک (عالیترین مقام سبک) منصوب می گردند .
۲ -احکام منصوبین کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران توسط مسیٔول سبک ایران امضاء و ابلاغ می گردد .
۳ -اعضای کمیته فنی ایران موظفند در چار چوب شرح وظایف، کلیه اموری که موجب پیشرفت فنی، علمی و آموزشی سبک در ایران می گردد در جلسات کمیته فنی مطرح و اتخاذ تصمیم نموده و به استحضار مسیٔول اسپورت کیک بوکسینگ ایران برسانند .
۴ -نظر به اینکه اعضای کمیته فنی، از برجسته ترین و پر سابقه ترین ورزشکاران محسوب می گردند لذا لازمست تا در خصوص امور فنی سبک، بطور مستمر نسبت به ارایٔه طرح، پیشنهادات و روش اجرایی، نظرات و پیشنهادات خود را به مسیٔول اسپورت کیک
بوکسینگ ایران اعلام نمایند .
۵- (تصمیمات بسیار مهم) در سطح اسپورت کیک بوکسینگ ایران بطور موازی در کمیته فنی و سپس طرح در هیات ریٔیسه مطرح خواهد شد . -تبصره – تصویب یا رد (تصمیمات بسیار مهم) با اکثریت آراء کمیته فنی و هیات ریٔیسه صورت خواهد گرفت .
۶ -اعضای کمیته فنی موظفند در حیطه وظایف خود گزارش ماهیانه (ادواری) تهیه و کتبا یه مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا دبیر سبک ارایٔه نمایند .
۷ -چگونگی و نحوه برگزاری آزمون، استاژ مربیگری، داوری، مسابقات قهرمانی و . . . پس از پیشنهاد از سوی مسیٔولین کمیته ها در جلسه کمیته فنی طرح و به استحضار مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ جهت تصویب و یا رد پیشنهاد، خواهد رسید .
۸ -عزل هر یک از اعضای کمیته فنی بعهده مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ می باشد .
۹ -در صورت احراز عدم توانایی هر یک از اعضای کمیته فنی و یا هر یک از مسیٔولین کمیته های سبک لازمست مراتب در کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ مطرح و در خصوص ابقاء و یا عزل فرد مذکور اتخاذ تصمیم شود .
۱۰ -در صورت احراز عدم توانایی هر یک از مسیٔولین استانها و شهرستانها، مراتب در جلسه کمیته فنی طرح و نسبت به ابقاء و یا عزل مسیٔول نامبرده، تصمیم مقتضی و نهایی از سوی ریاست محترم سبک و یا مسیٔول کمیته فنی اتخاذ خواهد شد .
۱۱ -بررسی اوضاع و عملکرد کمیته های اسپورت کیک بوکسینگ بر عهده مسیٔول کمیته فنی؛ دبیر سبک سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا مسیٔول کمیته ارزیابی سبک خواهد بود .
۱۲ -عدم حضور عضو و یا اعضایی از کمیته فنی (بدون عذر موجه) در جلسات مربوطه بمدت سه جلسه، بمنزله انصراف از کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ تلقی خواهد شد .