اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته مربیان

شرح وظایف کمیته مربیان اسپورت کیک بوکسینگ ایران :
۱-آماده نمودن پرونده های مشخصات فردی مربیان اسپورت کیک بوکسینگ سراسرکشور
۲ -هماهنگی با کمیته آموزش سبک جهت برگزاری ک سهای مربیگری فدراسیونی .
۳ -هماهنگی در خصوص برگزاری استاژهای باز آموزی مربیان در سطح کشور .
۴ -بررسی صلاحیت مربیان سراسر کشور .
۵ -معرفی مربیان جهت ارتقاء درجه مربیگری با توجه به صلاحیت فنی و اخلاقی ایشان و شرایط فدراسیون .
۶ -تدوین ملاکهای صلا حیتی مربیان و ارایٔه به مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ و یا دبیر سبک
۷ -تدوین و ارایٔه طریق برای مربیان سطح کشور .
۸ -ارایٔه گزارش و بیلان فعالیتی به مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران؛ دبیر و یا مسیٔول کمیته ارزشیابی سبک .
۹-ارتباط با مسئولین مربیان استانها