اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته قضائی و انظباطی

شرح وظایف کمیته قضائی وانظباطی

۱ -تشکیل کمیته قضایی و انضباطی با حداکثر ۴ عضو .
۲ -تدوین دستورالعمل قضایی و انضباطی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران با اجزاء ذیل :
۱-۱ طبقه بندی متخلفین اعم از نمایندگان استانها، شهرستانها، مربیان، داوران، بازیکنان، تماشاچیان و …
۱-۲ مجازات هر تخلف (با ذکر حداقل و حداکثر مجازات )
۳ -بررسی گزارشات واصله از سوی کمیته بازرسی و صدور رای مناسب و پیشنهاد آن بهمراه گزارش تخلف به مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۴ -برخورد قانونی با متخلفین اعم از مربیان، بازیکنان، داوران، حضور در کلاسها و استاژهای مربیگری، داوری و …
۵ -ارتباط مستمر با مسیٔول کمیته بازرسی و قضایی فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن هماهنگی با مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۶ -معرفی متخلفین به کمیته بازرسی و قضایی فدراسیون ورزشهای رزمی با صلاحدید مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .