اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته پرشکی

شرح وظایف کمیته پرشکی ایران
۱-تعیین ومعرفی تیم پزشکی سبک skf ایران
۲ -ارتباط مستمر با مسیٔول کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی .
۳ -انجام اقدامات لازم جهت حضور پزشک، وسایل زم پزشکی و آمبولانس در سالن برگزاری مسابقات مختلف از طریق کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی و فدراسیون پزشکی .
۴ -تدوین دستورالعمل کمکهای پزشکی در باشگاهها، کمکهای اولیه و تغذیه جهت مربیان و کمک مربیان .
۵ -تدوین دستورالعمل کمکهای اولیه و اقدامات فوری پزشکی خاص داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۶ -برگزاری کلاسهای توجیهی پزشکی و تغذیه در استاژهای مربیگری یا استاژهای جداگانه ضمن هماهنگی با مسئول کمیته آموزش اسپورت کیک بوکسینگ ایران