اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته امور مالی

شرح وظایف کمیته امور مالی سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

۱-بررسی اقلام و اموال سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران در سطح مرکز استانها .
۲ -تدوین دستور العمل مالی جهت سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران وارائه به مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا به دبیر سبک .
۳ -ثبت حسابهای سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعم از دریافتها و پرداختها، حق الزحمه ها و . . . بصورت ریز در دفتر مالی سبک .
۴ -اخذ رسید از کلیه کسانیکه به عناوین مختلف از سبک وجهی دریافت نموده اند و نگهداری در سوابق .
۵ -اخذ فاکتور در خصوص کلیه اقلام خریداری شده برای سبک و نگهداری در سوابق مالی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۶ -ارایٔه بیلان مالی و فعالیتی بصورت هفتگی به مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگایران؛ دبیر و یا مسیٔول کمیته ارزشیابی سبک .
۷-پرداخت حق الزحمه استادان در کلاسهای اموزشی درون سبکی وممتحنین در ازمونها سبکی براساس میزان تعیین شده از سوی مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۸ -تسویه حساب با فدراسیون در خصوس کرایه سالن، حق الزحمه مسیٔولین و کلیه مواردی که نیاز به تسویه حساب مالی دارد .
۹ -در صورت اب غ مسیٔول سبک SKF ایران در خصوص هزینه نمودن در امور مختلف، مسیٔول کمیته امور مالی SKF موظف است ضمن اخذ مجوز کتبی از مسیٔول SKF ایران نسبت به هزینه مذکور سریعا اقدام نماید .
۱۰ -اجرای هر دستوری که مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران در خصوص آن دستور کتبی و یا شفاهی صادر نموده اند .
۱۱-افتتاح حساب جاری جهت سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران با امضای مسیٔول اسپورت کیک بوکسینگ ایران .و یا حداقل با دو امضاء از سه امضاء (مسیٔول اسپورت کیک بوکسینگ ایران، دبیر سبک و مسیٔول کمیته مالی) قابل برداشت باشد.