اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته آمار و اطلاعات

شرح وظایف کمیته آمار و اطلاعات سبک اسپورت کیک بوکسینگ :
۱-جمع آوری آمار هنرجویان، مربیان، داوران و مسیٔولین skfاستانها وشهرستانها بصورت تفکیکی وأستأنی
۲ -اخذ گزارش ماهانه از مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و جمع بندی و ارایٔه گزارشات مذکور به مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۳-جمع اوری آمار مسابقات واسامی قهرمانان استانی ،کشوری وتیم ملی.
۴-جمع اوری کلیه سوابق سبک skf ایران و طبقه بندی اطلاعات سبک در طول سالهای اخیر بمنظور دستیابی آسان به اطلاعات در زمانهای مورد نیاز .
۵ -ارتباط مستمر و تبادل اط عات با مسیٔول کمیته اط عات و ارقام فدراسیون ورزشهای
رزمی ضمن هماهنگی با مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .