اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته ارزشیابی

شرح وظایف کمیته ارزشیابی
۱-ارزشیابی عمل کرد کمیته های سبک skf ایران بصورت نوبه ای (ماهیانه -نیم سال-کل سال).
۲-اعطای رتبه به فعالیتهای کمیته های سبک skf ایران در پایان هر سال وآرائه گزارشات مربوط به دبیر سبک مسئول کمیته فنی و یا مسئول سبک skf ایران