اسفند ۱, ۱۳۹۶

دبیر سبک

شرح وظایف دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران :
۱-دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ به عنوان زبان گویای سبک محسوب می گردد .
۲ -برگزاری و شرکت در جلسات در صورت عدم حضور مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ و یا تفویض اختیار از سوی ایشان، بر عهده دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ می باشد .
۳ -هماهنگی در خصوص نحوه و چگونگی برگزاری کلاسها، استاژها، آزمونها، مسابقات و . . . برعهده دبیر می باشد .
۴ -رسیدگی به وضعیت کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران از جمله وظایف دبیر سبک می باشد .
۵ -مکاتبه با فدراسیون در صورت عدم حضور مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران برعهده دبیر سبک می باشد .
۶ -پیگیری امور و مکاتبات انجام شده با فدراسیون بر عهده دبیر سبک سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران می باشد .
۷ -جمع بندی فعالیتهای انجام گرفته سبک اسپورت کیک بوکسینگ بصورت مکتوب جهت استحضار مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ پس از اخذ از مسیٔولین کمیته های ارزیابی و آمار و ارقام بر عهده دبیر سبک می باشد .
۸-در صورت تفویض هریک از اختیارات از سوی مسئول skfایران به دبیر سبک، لازمست مراتب کتبا ابلاغ و محدوده تفویض اختیار ذکر گردد .
۹ -پل ارتباطی فنی و هیات ریٔیسه، دبیر سبک بوده و هماهنگی های لازمه جهت ایجاد تعامل صحیح کاری بین دو بخش مذکور بر عهده وی می باشد .
۱۰- -پیگیری مصوبات در هر جلسه بر عهده دبیر سبک بوده ولازمست که در جلسه بعد موارد و چگونگی پیگیری به استحضار مسیٔول محترم سبک رسانده شود .
۱۱-تدوین و ارایٔه صورت جلسات هر جلسه بر عهده دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ می باشد .
۱۲-ارتباط مستمر با فدراسیون ورزشهای رزمی در خصوص مکاتبات سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران (با اخذ تفویض از مسیٔول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران) بر عهده دبیر سبک می باشد .
۱۳-زمان و چگونگی برگزاری جلسات و دعوت از مدعوین بر عهده دبیر سبک بوده که از طریق روابط عمومی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران، دعوت صورت خواهد گرفت