اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته ازمون

شرح وظایف کمیته ازمون کمیته اسپورت کیک بوکسینگ
۱-تدوین دستورالعمل برگزاری آزمون در سطح درجات مختلف از کمربند زرد تا کمربندسیاه دان ۴ .
۲ -اخذ مجوز جهت برگزاری آزمونهای کمربند سیاه دان ۱ الی ۴ بر اساس تقویم ورزشی اسپورت کیک بوکسینگ ایران از فدراسیون ورزشهای رزمی .
۳ -رزرو سالن جهت برگزاری آزمون کمربند ضمن هماهنگی با مسیٔولین کمیته های آموزش و مالی .
۴ -رزرو سالن جهت برگزاری آزمون ارتقاء کمربند سیاه دان ۱الی ۴ ضمن هماهنگی با مسیٔول کمیته مالی
۵-هماهنگی با مسئولین کمیته های روابط عمومی وهماهنگی استانها بمنظور اعلام زمان وچگونگی ازمون مذکور .
۶ -برگزاری آزمون ارتقاء درجه در زمانهای تعیین شده در تقویم ورزشی اسپورت کیک بوکسینگ ایران ضمن هماهنگی با مسیٔولین سبک و مسیٔول کمیته آموزش SKF ایران و اجرای صحیح آزمون بر اساس دستورالعمل فدراسیون ورزشهای رزمی و دستورالعمل
برگزاری آزمون صادره از سوی سبک SKF ایران .
۷ -اخذ مجوز برگزاری آزمون ارتقاء درجه از فدراسیون ورزشهای رزمی برای استانهایی
که درخواست برگزاری آزمون مذکور را نموده اند .
۸ -حضور مستمر در کلیه آزمونهای ارتقاء درجه در تهران و شهرستانها بهمراه گروه
ممتحنان برگزیده از سوی کمیته فنی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۹ -تنظیم و ارایٔه گزارش آزمونهای ارتقاء درجه در تهران و شهرستانها بهمراه اع م اسامی قبول، مشروط و مردود شدگان در آزمون به مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و فدراسیون ورزشهای رزمی .
۱۰ -ارتباط مستمر با مسیٔول کمیته آموزش فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن هماهنگی با مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران