اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته مسابقات

شرح وظایف کمیته مسابقات skf کشور
۱-فراهم نمودن مقدمات برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات نیمه حرفه ای و حرفه ای، تورنمتهای داخلی و یا بین المللی بر اساس تقویم ورزشی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعم از : رزرو سالن، آماده سازی جداول قرعه کشی، وسایل و امکانات
ثبت نام مسابقات، تهیه لوازم و . . .
۲ -اخذ مجوز برگزاری مسابقات مذکور از فدراسیون ورزشهای رزمی .
۳ -ارتباط مستمر با مسیٔول کمیته مسابقات فدراسیون ورزشهای رزمی، ضمن هماهنگی با مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۴ -ارتباط مستمر با مسیٔولین کمیته مسابقات سبک اسپورت کیک بوکسینگ در سطح استانها .
۵-هماهنگی با مسئولین کمیته های داوران،بازرسی،قضایی وانظباطی،هماهنگی استانها
پزشکی و روابط عمومی در هنگام برگزاری مسابقات موجود در تقویم ورزشی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۶ -هماهنگی با فدراسیون ورزشهای رزمی در خصوص مسابقات اسپورت کیک بوکسینگ در استانها، پس از اخذ مجوز از مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۷ -اجرای مسابقات بر اساس دستورالعمل صادره از سوی فدراسیون ورزشهای رزمی .
۸ -ارایٔه گزارش مسابقات بهمراه اع م نفرات برتر به مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و مسیٔول کمیته مسابقات فدراسیون ورزشهای رزمی حداکثر ده رو پس از پایان مسابقات .
۹ -برگزاری کلاسهای توجیهی ضمن هماهنگی با مسیٔول کمیته آموزش سبک بمنظور باز آموزی مسیٔولین کمیته مسابقات skf استانها